Ga naar de inhoud

Leveringsvoorwaarden

Algemene Leverings-voorwaarden van Theefeestje & Co te Amersfoort. KvK Gooi- en Eemland: 92870465

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities


1.1. Theefeestje & Co: de natuurlijke- of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van het verlenen van diensten met betrekking tot het verstrekken van spijs en drank en/of het ter beschikking stellen van materialen, met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin des woords.
1.2. De Klant/opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die met Theefeestje & Co een overeenkomst heeft gesloten.
1.3. Gast: de natuurlijke persoon en/of degene(n) die hem vergezelt(len), aan wie op grond van een met de klant gesloten overeenkomst een horecadienst moet worden verleend. Waar in deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt gesproken van klant of gast, wordt zowel gast als klant bedoeld, tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van beiden bedoeld kan zijn.
1.4. Overeenkomst: een overeenkomst tussen Theefeestje & Co en een klant ter zake één of meer door Theefeestje & Co ten behoeve van die klant te verlenen diensten tegen een door de klant te betalen prijs. In plaats van horecaovereenkomst wordt soms de term ‘reservering’ of ‘opdracht’ gebruikt.
1.8. Goederen: alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldswaarden en geldswaardige papieren.
1.9. Huurzaken: alle eigendommen van Theefeestje & Co, alsmede eigendommen van derden, waaronder meubilair, serviesgoed, glaswerk, (onderdelen van) (zaal)ruimte(n), overkappingen, alles in de ruimste zin des woords, die – al dan niet tegen betaling – ter beschikking worden gesteld gedurende de duur van de overeenkomst met de klant.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, diensten en overige prestaties waartoe Theefeestje & Co zich bij overeenkomst verbonden heeft alsmede op aanbiedingen tot het aangaan van zulke overeenkomsten.
2.2. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden stellen de voorwaarden van de klant terzijde, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Afwijkingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover die schriftelijk en uitdrukkelijk door Theefeestje & Co zijn bevestigd.
2.4. Prijzen in de offertes van een high tea en overeenkomsten zijn gebaseerd op de vigerende omstandigheden en gegevens, (met name de kosten van lonen en materialen), zoals die golden c.q. aan Theefeestje & Co bekend waren ten tijde van het uitbrengen van een offerte c.q. het aangaan van een overeenkomst. Theefeestje & Co is gerechtigd aangeboden of overeengekomen prijzen in redelijkheid en billijkheid te wijzigen, indien in die omstandigheden of gegevens na het uitbrengen van de offerte, c.q. het aangaan van de overeenkomst, maar voor de uitvoering van de overeenkomst, verandering komt. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW (9 procent op eten en drinken en 21 procent op goederen en diensten) voor particulieren en exclusief voor bedrijven, tenzij anders vermeld.
2.5. Een overeenkomst wordt geacht slechts dan tot stand te zijn gekomen, indien Theefeestje & Co een reservering schriftelijk bevestigt. Theefeestje & Co zal tot uitvoering van de overeenkomst slechts gehouden zijn, nadat zij van de klant deze reserveringsbevestiging ontvangen heeft.

Artikel 3. Overeenkomst met derden

3.1. De bepalingen in dit artikel zijn van toepassing, indien Theefeestje & Co zich verbindt tot het van derden huren van huurzaken en/of van entertainment ten behoeve van de uitvoering van de opdracht voor het leveren van diensten aan de klant.
3.2. Theefeestje & Co treedt bij het huren van huurzaken en entertainment op als tussenpersoon van de klant en verwerpt derhalve elke aansprakelijkheid ten aanzien van de huurzaken en entertainment, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Theefeestje & Co. De klant dient zelf de huurzaken te controleren op juistheid bij in ontvangstname en/of betreden.
3.3. Ingeval van tenietgaan, vermissing of beschadiging van de huurzaken dient de klant aan Theefeestje & Co de kosten van vervanging van deze huurzaken door nieuwe materialen te vergoeden, tenzij de schade aan Theefeestje & Co kan worden toegerekend.
3.4. Theefeestje & Co is gerechtigd een overeenkomst als bedoeld in dit artikel niet, niet verder of slechts gedeeltelijk uit te voeren, indien de weersomstandigheden of weersverwachtingen naar haar oordeel dusdanig zijn, dat beschadiging van huurzaken te vrezen valt, c.q. de entertainment redelijkerwijs niet kan worden doorgezet. In dat geval is Theefeestje & Co niet tot enige schadevergoeding gehouden en zal de klant de huurprijs niet, c.q. slechts naar evenredigheid van het uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst verschuldigd zijn.
3.5. Beide partijen hebben het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen door opzegging met inachtneming van minimaal één maand. Een dergelijke opzegging dient bij aangetekend schrijven te geschieden.
3.6. De tussentijdse beëindiging heeft tot gevolg, dat beide partijen na het tijdstip, waartegen de overeenkomst is opgezegd, niet langer verplicht zijn de overeenkomst na te komen. Betalingsverplichtingen, welke betrekking hebben op vóór het tijdstip van beëindiging door Theefeestje & Co verrichte werkzaamheden, blijven in stand. Dat wil zeggen dat Theefeestje & Co het recht behoudt om de tot het tijdstip van de beëindiging bestede uren en gemaakte kosten in rekening te brengen.
3.7. Theefeestje & Co is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Theefeestje zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

Artikel 4. Annuleringen door de klant

4.1. De klant is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna te bepalen bedragen te betalen. Annulering kan slechts schriftelijk geschieden en dient gedateerd te worden. Aan mondelinge annuleringen kan de klant geen rechten ontlenen.
4.2. Bij schriftelijk annuleren is de klant de volgende bedragen verschuldigd aan Theefeestje & Co : meer dan 10 dagen vóór de eerste dag waarop de overeenkomst zou worden uitgevoerd: 10 procent van de reserveringswaarde. Bij minder dan 10 dagen voor het bedoelde tijdstip: 100 procent van de reserveringswaarde.

Bij onvoorziene omstandigheden (aangetoond) bij annulering, minimaal 48 uur voorafgaand aan de reservering, kan de reservering uitgesteld worden. Theefeestje & Co geeft geen geld terug. De reservering kan slechts een maal uitgesteld worden.

4.3 Annuleringen rondom COVID-19: Bij boekingen is er een risico dat een of high tea niet kan doorgaan vanwege COVID-19. Hiervoor gelden dezelfde annuleringsvoorwaarden als onder artikel 4.2. Wel is het mogelijk dat de boeking wordt verplaatst naar een later moment. Als er binnen de groep iemand is die verkoudheidsklachten heeft en niet mee kan komen, dan gelden dezelfde annuleringsvoorwaarden als onder artikel 4.2. Wil je de hele reservering verplaatsen, dan geldt de 48-regeling. Minimaal 48 uur voorafgaand aan de reservering kun je dus verplaatsen – tot 6 maanden na je eerste reservering. Dit dient via de email aangegeven te worden. De reservering kan slechts een maal verplaatst worden!

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1. Theefeestje & Co is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect of van welke aard dan ook, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie zij is veroorzaakt, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Theefeestje & Co of haar werknemers.
5.2. De klant vrijwaart Theefeestje & Co voor claims van derden verband houdende met schade als bedoeld in artikel 5.1.
5.3. De uitsluiting van aansprakelijkheid als in 5.1 bedoeld geldt niet indien en voor zover Theefeestje & Co het risico van aansprakelijkheid verzekerd heeft en deze verzekering in het betreffende geval daadwerkelijk tot uitkering komt. Theefeestje & Co’s aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot het daadwerkelijk door de verzekeringsmaatschappij uitgekeerde bedrag.
5.4. De klant heeft niet het recht de huurzaken wederom te verhuren of anderszins in gebruik aan derden af te staan.
5.5. Van gevonden voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen één jaar na de inlevering bij Theefeestje & Co heeft gemeld, verkrijgt Theefeestje & Co het eigendom.

Artikel 6. Overmacht

6.1. Als Theefeestje & Co als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld en die evenmin krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, zoals bijvoorbeeld werkstaking, personeelstekort en dergelijke, verhinderd is om enige verplichting (tijdig) na te komen, is Theefeestje & Co niet tot nakoming hiervan gehouden, zonder dat Theefeestje & Co tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij verplicht is.
6.2. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Theefeestje & Co gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst, alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt.
6.3. Indien één der partijen bij een overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij(en) hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 7. Betaling

7.1 Betalingen een high tea dienen voorafgaand betaald te worden via de webshop van Theefeestje & Co.
7.2. Alle betalingen op factuur dienen zonder enige korting of verrekening te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum. Indien betaling niet tijdig geschiedt, is Theefeestje & Co gerechtigd hierover per direct een vertragingsrente van 12 procent in rekening te brengen. Op factuur is alleen in overleg mogelijk.
7.3. Theefeestje & Co is in afwijking van het bovenstaande steeds gerechtigd contante betaling, vooruitbetaling of een aanbetaling van haar facturen te verlangen.
7.4. Klachten over facturen dienen binnen 3 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden ingediend.
7.5 Klachten over geleverde diensten van Theefeestje & Co dienen op de dag zelf van de geleverde diensten plaats te vinden.
7.5. Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Indien de klant toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen en Theefeestje & Co overgaat tot het nemen van incassomaatregelen, is de klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe (juridische) deskundigen en de inrechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15 procent van het totale uitstaande bedrag met een minimum van 25 euro, onverminderd het recht van Theefeestje & Co om vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten te vorderen.
7.6. In de in lid 7.5 genoemde gevallen is Theefeestje & Co eveneens gerechtigd de nakoming van alle verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, alsmede de overeenkomst na ingebrekestelling, doch zonder gerechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbonden te verklaren. Deze rechten komen Theefeestje & Co eveneens toe in geval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien de WSNP op hem van toepassing wordt verklaard, indien aan opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend, indien het bedrijf van opdrachtgever wordt gestaakt of wordt geliquideerd, of -in geval opdrachtgever een rechtspersoon of vennootschap is – één of meer vennoten van opdrachtgever uittreden, de statuten en/of reglementen van opdrachtgever worden gewijzigd dan wel indien opdrachtgever besluit tot ontbinding of liquidatie van zijn onderneming.

Artikel 8. Verzending en herroepingsrecht

8.1 Producten onder Aankleding High Tea in de webshop kunnen binnen 30 dagen retour gestuurd worden. Een retour dient schriftelijk aangemeld te worden, voordat deze retour gestuurd wordt. De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de klant. Producten kunnen alleen retour gestuurd worden als de verpakking ongeopend en het product niet gebruikt en onbeschadigd is. Theefeestje & Co is bij zowel verzending als retour sturen niet verantwoordelijk voor vertragingen bij de vervoerder.

Artikel 9. Privacybeleid

Theefeestje & Co is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kun je in deze verklaring nagaan wat er met je gegevens gebeurt.

De handelswijze van Theefeestje & Co is vanzelfsprekend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Meer informatie in ons privacybeleid.  

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

8.1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van deze Algemene Leveringsvoorwaarden of daaruit voortvloeiende overeenkomsten worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Theefeestje & Co, tenzij op grond van dwingend recht een andere rechter bevoegd is.